ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบสื่อเสียง|Creative Ideas for Audio Design


SBS

รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

"เพียงสื่อเสียงที่สร้างสรรค์โลกโดยนักคิด

ก็ปลุกชีวิตให้เกิดหลายล้านความคิดอย่างสร้างสรรค์"

 

ชื่อรายวิชา  ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบสื่อเสียง 

(Creative Ideas for Audio Design)

คำอธิบายรายวิชา 

พัฒนารายวิชาโดย

300

อาจารย์ปริณุต ไชยนิชย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

แนวคิดพื้นฐานของสื่อเสียงที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบสื่อเสียงอย่างมีคุณภาพโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแนวคิดในการออกแบบสื่อเสียงนอกกรอบสไตล์ตัวเองไม่เลียนแบบใคร การพากย์เสียงบรรยายแบบไม่ต้องเสียงหล่อสวยก็ออกสื่อได้ การจับคาแรคเตอร์ของตนเองมาเป็นจุดขายในงานเสียง การสร้างสรรค์เสียงดนตรีประกอบสื่อลิขสิทธิ์ตนเองแบบที่ไม่ต้องเล่นดนตรีได้ก็ทำได้  การวิเคราะห์งานเสียงของผู้อื่นเพื่อสร้างสรรค์งานเสียงของตนเอง การผสมเสียงระหว่างเสียงบรรยาย เสียงดนตรี และเสียงประกอบ ผสมเสียงอย่างไรให้น่าฟังและถูกหลักการออกแบบสื่อเสียง

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา : 10 ชั่วโมงการเรียนรู้
เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ : 2 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง 5 สัปดาห์
ค่าธรรมเนียมการเรียน : ไม่มี
สื่อการเรียนรู้ : วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน (เว็บลิ้งค์)
และ แบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา : ระดับเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : -
คุณสมบัติผู้เรียน : ผู้สนใจงานเสียงที่จะนำไปประกอบสื่อมัลติมีเดียและใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายวิชานี้เหมาะสมกับ :  นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

LO1: จดจำแนวคิดพื้นฐานของการออกแบบสื่อเสียงด้วยความคิดสร้างสรรค์ได้

LO2: เข้าใจขั้นตอนการออกแบบสื่อเสียงด้วยความคิดสร้างสรรค์ได้

LO3: ออกแบบแผนที่ความคิด (Mindmap) เกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบสื่อเสียงได้

LO4: ได้แนวทางนการสร้างสื่อเสียงโดยใช้หลักการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ได้

LO5: เปรียบเทียบผลงานการออกแบบสื่อเสียงได้อย่างมีจุดยืนในการตัดสินใจ

LO6: ได้แนวทางการพัฒนางานมิกซ์เสียงอย่างสร้างสรรค์ด้วยตัวเองได้

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี): ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
   

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

 
Instructed by Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
 
 
CC-BY-NC-SA
ลงทะเบียน
"สื่อการเรียนการสอนที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนพิการภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนทางไกลที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการแสวงหากำไร โครงการนี้ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่อย่างถูกต้องจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นเจ้าของงลิขสิทธิ์และเจ้าของเนื้อหา โดยโครงการฯ เป็นเพียงผู้รวบรวมและเผยแพร่เท่านั้น แต่หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาปรากฏอยู่ในสื่อการเรียนการสอน โปรดแจ้งให้โครงการฯ ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป"
Creative Commons License © สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนทางไกลที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
จำนวนผู้เข้าชม : 100000
ที่อยู่
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 27/5 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ : 02-8861188
Facebook : a3 learnplatform
อีเมล : A3LearnPlatform@gmail.com